Национален регистър на издаваните книги в България

Издание
Заглавие
Книга за оперетата и мюзикъла
Подзаглавие От Жак Офенбах до Андрю Лойд Уебър
Автори
Огнян Стамболиев
Илюстрации на корица
Описание

Пър­ва­та бъл­гар­с­ка КНИ­ГА ЗА ОПЕ­РЕ­ТА­ТА И МЮ­ЗИ­КЪ­ЛА, или от Жак Офен­бах до Ан­д­рю Лойд Уебър,  пред­с­та­вя 110 кла­си­чес­ки опе­ре­ти и 50 све­тов­ни мю­зи­къ­ла.

Кни­га­та съ­дър­жа крат­ки очер­ци за жи­во­та и твор­чес­т­во­то на от­дел­ни­те ав­то­ри, как­то и най-зна­чи­ми­те им му­зи­кал­но-сце­нич­ни творби, ко­и­то са пред­с­та­ве­ни с ре­зю­ме­та на съ­дър­жа­ни­е­то им, спи­сък на дейс­т­ва­щи­те ли­ца, да­ти­те на пър­ви­те из­пъл­не­ния и  на бъл­гар­с­ки­те им пре­ми­е­ри.

Кра­тък очерк прос­ле­дя­ва пъ­тя на опе­ре­та­та и мю­зи­къ­ла от въз­ник­ва­не­то им до днес. Специално вни­ма­ние е обърнато на фил­мо­вия мю­зи­къл и на опе­ре­та­та в Бъл­га­рия.

Кни­га­та е ад­ре­си­рана как­то към мно­гоб­рой­ни­те почитатели на веч­но мла­дия, оча­ро­ва­те­лен и жиз­не­ра­дос­тен „лек жанр“, та­ка и към му­зи­кал­ни­те специалисти.

Издател
Подвързия
мека
Националност на автора
България
Формат
друг
Език
Български
Тематики
Музика
Жанр
Справочник
Категория
Българска
PublicationISBNs
Поредност на изданието
1
Страници
304
Тираж
1000
Илюстрирано
Не
Планирана дата на издаване
30.04.2012
Дата на издаване
30.04.2012