Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация ЕКОЦЕНТРИК
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: ул. Царибродска 51-59 вх. А ет. 1 карта
Телефони: +359 879 959 249, +359 887 522 280
Email: info@ecocentric-foundation.org
Url: http://www.ecocentric-foundation.org
Тематики
Екология, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90127
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христина Банчева-Преславска изп. директор Отговорно лице