Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лина Петкова
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: жк Вл. Варненчик 216 карта
Телефони: +359 894 618 616
Email: linapetkova@gmail.com
Тематики
Домакинство и готварство
Статус
Активен
Кодове 978-619-91792
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Веселина Тодорова Петкова Отговорно лице