Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Атанас Буров"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Фритьоф Нансен 9 (ОББ) карта
Телефони: +359 2 811 36 33
Email: fnburov@ubb.bg
Url: http://www.atanasburov.org
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-954-91113
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Владимир Петров Ташков изпълнителен директор Лице за контакт
Виолина Маринова Спасова председател на УС Отговорно лице