Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Цар Освободител 15 карта
Телефони: +359 2 930 83 89
Email: papuchiev@uni-sofia.bg
Url: https://www.slav.uni-sofia.bg/
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7433
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф.д.ф.н. Николай Папучиев Лице за контакт
Елка Миленкова Лице за контакт
проф. д.ф.н. Амелия Личева декан Отговорно лице
доц. д-р Надежда Стоянова Лице за контакт