Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Стопански факултет СУ "Св. Климент Охридски"
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: бул. Цариградски шосе 125 бл. 3 карта
Телефони: +359 2 873 83 10
Email: info@feb.uni-sofia.bg
eleonoran@feb.uni-sofia.bg
ageorgiev@feb.uni-sofia.bg
Url: http://www.uni-sofia.bg/feba
Тематики
Икономика, Математика и статистика
Статус
Активен
Кодове 978-954-9399
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Атанас Георгиев декан Отговорно лице
Елеонора Николова редактор Лице за контакт