Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение за дива природа Балкани
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: ул. Цанко Церковски 67 вх. В ет. 2 ап. 2 карта
Телефони: (02)963-14-70
Факс: (02)963-14-70
Email: office@balkani.org
dragoman@balkani.org
Url: http://www.balkani.org
Тематики
Екология, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-954-90122
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Дуцов председател на УС Отговорно лице