Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
IICREST - Interdisciplinary Institute for Collaboration and Research on Enterprise Systems and Technology
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: карта
П.К.: 104
Email: b.b.shishkov@iicrest.org
Url: http://www.iicrest.org
Тематики
Печат и масова комуникация
Статус
Активен
Кодове 978-619-90124
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Борис Шишков председател на УС Отговорно лице