Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Де Пасарел България"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Рачо Димчев 4 карта
Email: depasarel@depasarel.bg
Url: http://www.depasarel.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Социални грижи, социално осигуряване
Статус
Активен
Кодове 978-619-90346
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Миряна Маламин-Сирийски изп. директор Отговорно лице
Евелина Иванова-Варджийска Лице за контакт