Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ей Ви Одитинг
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. Проф. Атанас Иширков 11 вх. Г ет. 4 ап. 18 карта
Телефони: +359 883 577 988
Email: aliveysel@gmail.com
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-92189
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Али Али Вейсел управител Отговорно лице