Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация за съвременно изкуство ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: карта
П.К.: 223
Телефони: +359 887 519 794
Email: vzankov@yahoo.com
Url: http://www.foundation.zankov.info
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-619-90518
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Венцислав Огнянов Занков президент Отговорно лице