Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Creative House Media
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Незабравка 25 ет. 6 ап. офис 605 карта
Телефони: (02)872-00-79, 0897 903-967, 0886 795-347
Email: office@sharenobg.com
Url: http://www.sharenobg.com
http://www.chmedia.alle.bg
Тематики
Семейство, отглеждане на деца, семейни взаимоотношения, Периодични издания, Картинна книга
Статус
Активен
Кодове 978-619-7041  (Стари кодове: 978-954-92823)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светослава Стоянова управител Отговорно лице
Магдалена Мартева-Симеонова управител Отговорно лице