Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ганка Камишева
Адрес
Град: София  1952
Улица/квартал: жк Дружба 1 бл. 43 вх. 7 карта
Email: gkamish@issp.bas.bg
Url: http://www1.issp.bas.bg/museum/gk01-page1.html
Тематики
Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-619-90550
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.trioiskar.com/museum/m01-p11.html
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ганка Стоева Камишева Отговорно лице