Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Cambia Publications
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Съборна 4 вх. Б ет. 1 карта
Телефони: +359 877 473 531
Email: cambiapublications@gmail.com
info@cambiabooks.gr
Url: http://www.cambiabooks.com
Тематики
Музика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7311
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Хрисанти Икономаки управител Отговорно лице