Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българско Пептидно Дружество
Адрес
Град: София  1756
Улица/квартал: бул. Климент Охридски 8, ХТМУ, Катедра Органична химия карта
Телефони: +359 2 816 34 25
Email: bpsorg@abv.bg
Url: http://bulpepsoc.info/
Тематики
Химия
Статус
Активен
Кодове 978-619-90427
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емилия Найденова председател на УС Отговорно лице