Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
AEON
Адрес
Град: Пловдив  4004
Улица/квартал: ул. Петър Васков 23 карта
Телефони: +359 884 857 881
Email: office@aeonconferences.org
Url: http://www.aeonconferences.org
Тематики
Изкуство, Обществени науки, социология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90803
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лидия Иванова Вучева Отговорно лице