Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Факултет по обществено здраве "Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн"
Адрес
Град: София  1527
Улица/квартал: ул. Бяло море 8 карта
Телефони: +359 2 943 22 05
Email: press@foz.mu-sofia.bg
Url: http://foz.mu-sofia.bg
Тематики
Икономика, Медицина, Социални грижи, социално осигуряване
Статус
Активен
Кодове 978-619-7452
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. Александрина Воденичарова Отговорно лице
Борислава Стоянова Лице за контакт