Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Translingua Europe
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: карта
Тематики
Фотография
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-92906
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Рада Георгиева Пангелова управител Отговорно лице