Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт Общество на знанието
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: ул. Георги С. Раковски" 108 ет. 4 ап. кабинет 409 карта
П.К.: 143
Телефони: 0889 433-433
Email: ang@tu-sofia.bg
Тематики
Обществени науки, социология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7128  (Стари кодове: 978-954-92879)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д.ик.н. Кирил Ангелов председател на УС Отговорно лице