Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Беязов и Син
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Светослав Тертер 24 карта
Телефони: (02)944-62-06
Email: design@beyazovarch.com
vassil@beyazovarch.com
Тематики
Архитектура и дизайн
Статус
Активен
Кодове 978-619-90177
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Васил Беязов управител Отговорно лице
Стефан Беязов Лице за контакт