Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Симеон Маджаров
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: карта
Email: vetmedbg@icloud.com
Url: http://vetfamily.bg
Тематики
Домашни животни, Ветеринарна медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-92337
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Симеон Филипов Маджаров Отговорно лице