Национален регистър на издаваните книги в България

Издание
Заглавие
Отчитане на финансовите инструменти
Автори
Али Вейсел
Илюстрации на корица
Описание

В книгата се разглежда отчитането на финансовите инструменти, съгласно МСФО 9 – Финансови инструменти, МСС 32 – Финансови инструменти: представяне, МСФО 7 – Финансови инструменти: оповестяване и МСС 39 – Финансови инструменти: признаване и оценяване, които са в сила към 01.01.2018 г.
Последователно се представят същността и класификацията на финансовите инструменти, признаването, отписването, оценяването и оповестяването. Специално внимание се обръща на обезценяването на финансовите инструменти и тяхното отчитане при хеджиране.
Изискванията за отчитане на финансовите инструменти са илюстрирани чрез множество практически примери. Счетоводните статии са представени с конкретни сметки от примерен сметкоплан, който е включен като приложение.
Книгата е предназначена за счетоводители, одитори, ръководители и студенти от висшите икономически училища. Тя може да се използва и от всички други, които се интересуват от въпросите на отчитането на финансовите инструменти, включително настоящи и потенциални инвеститори, заемодатели и други кредитори, които вземат решения за предоставяне на ресурси на предприятията.
Авторът изказва своята искрена благодарност на проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., рег. одитор и доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., рег. одитор, за оказаната подкрепа и ценните съвети при разработването на изданието.

ИЗДАТЕЛСКО КАРЕ
Проф. д-р, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор
Али Вейсел
Отчитане на финансовите инструменти
второ издание
рецензенти:
проф. д-р по икономика Стоян Дурин, д.е.с., рег. одитор,
доц. д-р по икономика Живко Бонев, д.е.с., рег. одитор,
редактор Мария Танева
Оформление и техническо редактиране Мария Танева и Ясен Висулчев
Корица Гергана Дерменска
подписана за печат 02.10.2019 г.
излязла от печат 14.10.2019 г.

© Али Вейсел, София, 2018, 2019
© Издателство „ФорКом”, София, 2018, 2019
България, София 1164, бул. Христо Смирненски 29–33, тел./факс 02/963-32-32

Гръб на корицата

Али Вейсел е роден на 06.05.1984 г. в град Бургас. Завършва бакалавърска и магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол” съответно през 2006 г. и 2007 г. През 2011 г. му е присъдена образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”, направление „Одитинг”. От 2014 г. е доцент по „Счетоводство и одит”. През септември 2019 г. е избран за професор по „Счетоводство, одит и анализ“.
От 2005 г. до 2012 г. работи последователно като счетоводител, главен счетоводител и финансов директор.
През 2009 г. придобива сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор от Министерството на финансите.
От 2011 г. е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор към Института на дипломираните експерт-счетоводители. Упражнява професията на регистриран одитор по одитиране на финансови отчети на предприятия.
От 2012 г. е преподавател по счетоводство и одит във Висшето училище по застраховане и финанси – София.
Има над 70 научни публикации по счетоводство и одит.
„Книгата, в този си вид ще бъде полезна за одитори, финансисти и счетоводители в практическата им дейност. Тя може да се ползва и от всички интересуващи се лица, включително потребители на финансови отчети, за възприемане на сложната материя, свързана с финансовите инструменти и приложението им в практиката. Изданието може да бъде полезно и при обучението на бакалаври и магистри по счетоводство и финанси.“
проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., рег. одитор
доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., рег. одитор

Издател
Подвързия
мека
Националност на автора
България
Формат
друг
Език
Български
Тематики
Счетоводство, ВУЗ
Жанр
Учебно-методична литература
Категория
Учебник
PublicationISBNs
Поредност на изданието
2
Страници
220
Тираж
100
Илюстрирано
Не
Дата на издаване
14.10.2019
Цена
19,90